Aktuelles Pferdeverzeichnis Zeitplan Teilnehmerliste Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 645 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Pferdename / KNR
 
 
0001
Adwiga M
S / Holst / Db / 2008
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Cassini II
 
 
0002
Aida 191
S / Holst / B / 2012
V:Aragorn / MV:Sir Shostakovich xx
 
 
0003
Alato
W / Holst / B / 2014
V:Alant / MV:Calato
 
 
0004
Alhambra N
S / Holst / B / 2008
V:Crawford / MV:Lordano
 
 
0005
Alina H 3
S / Holst / Schi / 2008
V:Clarimo / MV:Paramount
 
 
0006
Angelo 433
W / Holst / F / 2008
V:Aljano / MV:Landgraf I
 
 
0007
Anni P
S / Holst / B / 2012
V:Larimar / MV:Ahorn Z
 
 
0008
Anton 748
W / Holst / B / 2011
V:Aragorn / MV:Calando I
 
 
0009
Aquido 2
W / DSP / BkaSc / 2011
V:Askido / MV:Caitano
 
 
0010
Arabella P.M.S.
S / Old / F / 2013
V:Arko / MV:Harras
 
 
0011
Arkor P.M.S.
H / Old / Schi / 2010
V:Arko / MV:Harras
 
 
0012
Arkos Boy P.M.S.
H / Old / Db / 2013
V:Arko / MV:Hasso PMS
 
 
0013
Arlasko P.M.S.
H / Old / B / 2009
V:Arko / MV:Lascadell
 
 
0014
Artica 2
S / Holst / B / 2010
V:Artani / MV:Briscar
 
 
0015
Arya Stark 2
S / Old / B / 2013
V:Antango / MV:Stedinger
 
 
0016
Ascona 83
S / DSP / BkaSc / 2009
V:Arctic / MV:Kobar 3491
 
 
0017
Askarino J
H / Holst / F / 2003
V:Askari / MV:Corrado I
 
 
0018
Askavisto
H / DSP / FkaSc / 2007
V:Askari / MV:Levisto
 
 
0019
Astana 4
S / Holst / Db / 2008
V:Cassini I / MV:Langata Express xx
 
 
0020
Atlantis 199
S / Holst / Schi / 2008
V:Hermes D'Authieux AA / MV:Quite Capitol
 
 
0021
Atleth P.M.S
H / OS / Db / 2013
V:Arko / MV:Contender
 
 
0022
Atoll P.M.S.
H / Old / 2004
V:Argentinus / MV:Granulit
 
 
0023
Ava 12
S / OS / B / 2013
V:Alant / MV:Averner
 
 
0024
Ayuno
W / OS / F / 2014
V:Alant / MV:Matador xx
B - Pferdename / KNR
 
 
0025
Bakkegardens Lille Calea
S / DWB / Db / 2009
V:Cosmeo / MV:Loutano's Orion
 
 
0026
Balou von Adel
W / Hann / B / 2010
V:Balou du Rouet / MV:Landadel
 
 
0028
Barnabas 41
W / Holst / B / 2010
V:Catoki / MV:Landgraf I
 
 
0029
Batavia N
S / Holst / B / 2009
V:Carentan / MV:Acorado I
 
 
0030
Bella Carina 3
S / Holst / B / 2009
V:Cardino / MV:Corofino II
 
 
0031
Bella Donna 121
S / Holst / B / 2009
V:Cascari / MV:Newton
 
 
0033
Betina 7
S / Holst / B / 2009
V:Carano / MV:Grundyman xx
 
 
0035
Big Sexy M
H / Holst / Db / 2011
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Gaspari I
 
 
0036
Bijou N
S / Holst / B / 2009
V:Landos / MV:Colman
 
 
0037
Billie Jean 10
S / Holst / B / 2009
V:Caretino / MV:Capitol II
 
 
0038
Biloxi 2
S / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Newton
 
 
0039
Bonaire 8
S / Holst / Schi / 2009
V:Catoki / MV:Carolus I
 
 
0040
Bonita 465
S / Holst / B / 2009
V:Cristo / MV:Caretello B
 
 
0041
Boomer 48
W / Holst / B / 2014
V:Acodetto I / MV:Calido I
 
 
0027
Bõrin
S / Holst / Db / 2009
V:Crawford / MV:Redfort
 
 
0042
Brisbane N
S / Holst / B / 2009
V:Loran / MV:Athlet Z
 
 
0043
Büttenwarder
S / Holst / B / 2009
V:Quick Orion d'Elle / MV:Linaro
C - Pferdename / KNR
 
 
0044
C- Zapzarap
S / Holst / Schi / 2007
V:C-Trenton Z / MV:Canturo
 
 
0045
Cabarex TH
H / Holst / Schi / 2012
V:Clarimo / MV:Paramount
 
 
0046
Cadillac Moon F
W / Holst / Db / 2007
V:Cormint / MV:Akinos
 
 
0047
Cadir 5
W / Holst / Schi / 2013
V:Casall / MV:Carano
 
 
0048
Cadora 5
S / OS / Db / 2013
V:Cador / MV:Acord II
 
 
0049
Caelus
W / Holst / F / 2002
V:Concorde / MV:Coriolan
 
 
0050
Caiser Cash
W / Holst / B / 2003
V:Chambertin / MV:Calido I
 
 
0051
Caitano 45
W / Holst / B / 2012
V:Catoo / MV:Lorentin I
 
 
0052
Cajo M
W / Holst / B / 2008
V:Cardenio / MV:Corrado II
 
 
0053
Calahari Rose
S / Holst / Db / 2010
V:Cormint / MV:Linaro
 
 
0054
Calandra 26
S / Holst / Schwb / 2011
V:Connor / MV:Candillo
 
 
0055
Calaro W
H / Holst / Schi / 2012
V:Cardino / MV:Laurenz
 
 
0056
Caleya 4
S / Holst / B / 2013
V:Clarimo / MV:Calando IV
 
 
0057
Cali D'or
W / Meckl. / Schi / 2005
V:Calido I / MV:Diskaro
 
 
0058
Calif 53
W / Holst / Db / 2012
V:Catoo / MV:Cassini I
 
 
0059
California 98
S / Old / B / 2008
V:Clarimo / MV:Lancier
 
 
0060
Calimero S 3
W / OS / Db / 2008
V:Contefino / MV:Loredo
 
 
0061
Calisto D
W / Holst / B / 2006
V:Contender / MV:Cambridge
 
 
0062
Call me sexy M
S / Holst / B / 2010
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Gaspari I
 
 
0063
Call on me 5
W / Holst / B / 2008
V:Casero / MV:Quite Capitol
 
 
0064
Calle von der Oehe
W / Holst / B / 2012
V:Cartani / MV:Landgraf I
 
 
0065
Caluga A
W / Holst / B / 2013
V:Catoo / MV:Heraldik xx
 
 
0066
Calvin Klein 36
W / Westf / B / 2007
V:Celvin / MV:Lanciano
 
 
0067
Camardo
W / DSP / B / 2009
V:Camarque / MV:Dar¯ xx
 
 
0068
Camero P.M.S.
H / Old / B / 2013
V:Cabachon / MV:Hasso PMS
 
 
0069
Camia M
S / OS / Schi / 2010
V:Camax L / MV:Carthago
 
 
0070
Camiro 49
W / Holst / Db / 2009
V:Carlos DZ / MV:Cassini I
 
 
0071
Campino 501
W / Holst / Schi / 2011
V:Clarimo / MV:Coronado
 
 
0072
Campino TH
H / Holst / B / 2013
V:Casall / MV:Cassini I
 
 
0073
Campus 31
W / Holst / B / 2007
V:Clearway / MV:Linaro
 
 
0074
Camschatka RN
W / Holst / Schi / 2010
V:Clarimo / MV:Literat
 
 
0075
Camus 12
W / Holst / B / 2010
V:Clarimo / MV:Cantus
 
 
0076
Can Count on me
H / Old / BkaSc / 2004
V:Cassini II / MV:Acorado I
 
 
0077
Can Cun 2
W / Holst / Db / 2008
V:Casall / MV:Concerto II
 
 
0078
Canabis TH
H / Holst / Db / 2014
V:Casall / MV:Cassini I
 
 
0079
Canadian Club M
H / Holst / Db / 2014
V:Canabis / MV:Caretino
 
 
0080
Candlelight 30
S / Holst / B / 2010
V:Diarado / MV:Clearway
 
 
0082
Cania 2
S / Holst / B / 2013
V:Casall / MV:Clinton I
 
 
0083
Cantaress
W / Holst / B / 2007
V:Cassini I / MV:Athlet Z
 
 
0084
Cantaro 52
W / Holst / B / 2007
V:Cristo / MV:Candillo
 
 
0655
Cantris
W / DWB / B / 2006
V:Coronado / MV:Leonid
 
 
0086
Capigadon VEC
W / Württ / Df / 2007
V:Catwalk / MV:Pinkus
 
 
0087
Capito 18
W / Holst / Db / 2010
V:Crawford / MV:Landgraf I
 
 
0088
Captain Sharky GG
H / Württ / FkaSc / 2010
V:Cassico / MV:Landadel
 
 
0089
Cara Mia 85
S / Holst / Db / 2003
V:Colman / MV:Barnaul xx
 
 
0090
Caradosso
W / Holst / BkaSc / 2011
V:Cachas / MV:Carthago
 
 
0091
Caralanda
S / Holst / B / 2012
V:Carambole / MV:Contendro II
 
 
0092
Caramba 85
S / Holst / B / 2010
V:Casall / MV:Corrado I
 
 
0093
Carcano
H / Holst / B / 2014
V:Cascadello I / MV:Cassini I
 
 
0094
Cardess 2
H / Holst / Schi / 2012
V:Cardento / MV:Calido I
 
 
0095
Cardhu TH
H / Holst / B / 2014
V:Casalito / MV:Caretino
 
 
0096
Cardique N
S / Holst / B / 2010
V:Cardino / MV:Lordano
 
 
0098
Carentano 6
W / Holst / B / 2012
V:Carentan / MV:Carthago
 
 
0099
Caretina 44
S / Holst / B / 2010
V:Carentan / MV:Aljano
 
 
0100
Caretto 19
H / Holst / BkaSc / 2012
V:Cachas / MV:Casquetto
 
 
0101
Carina 413
S / Württ / B / 1997
V:Centuryo / MV:Royal Flash Z
 
 
0102
Carina Sofia
S / Holst / B / 2010
V:Quinar / MV:Carthago
 
 
0103
Carl 110
W / Hann / Db / 2014
V:Contendro I / MV:Heraldik xx
 
 
0660
Carl-Heinz 4
W / Old / Schi / 2009
V:Calido I / MV:Argentinus
 
 
0104
Carlita 6
S / Holst / BkaSc / 2010
V:Cosido / MV:Landgraf I
 
 
0105
Carlo He'las
H / Holst / Schi / 2014
V:Cassini II / MV:Caretino
 
 
0106
Carlos P
W / Holst / B / 2010
V:Cantolino / MV:Logan
 
 
0107
Carlsson 84
W / Holst / Schwb / 2013
V:Contendro I / MV:Calido I
 
 
0108
Carlsson D
W / Holst / B / 2010
V:Canto / MV:Bachus
 
 
0109
Caro As 21
W / Holst / B / 2013
V:Cardino / MV:Landgraf I
 
 
0110
Carrera 75
S / Hann / Db / 2013
V:Contendro I / MV:Heraldik xx
 
 
0111
Carreras 12
W / Holst / Schi / 2011
V:Cachas / MV:Cassiano
 
 
0112
Carter T
W / Holst / Db / 2013
V:Catoo / MV:Coriander
 
 
0113
Cartier P
S / Old / R / 2010
V:Cadensky / MV:Weltgeist
 
 
0114
Casablanca 121
S / OS / B / 2011
V:Conlander / MV:Stolzenberg
 
 
0115
Casado 8
W / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Lavado
 
 
0117
Casanova 519
W / OS / B / 2012
V:Con Chello / MV:Ramirado
 
 
0118
Casanto 2
H / Holst / B / 2012
V:Catoo / MV:Lauries Crusador xx
 
 
0119
Cascada 107
S / Holst / B / 2012
V:Corrado I / MV:Capitol I
 
 
0120
Cascada ZP
S / Holst / B / 2010
V:Quarz / MV:Acorado I
 
 
0121
Cascadello
H / Holst / B / 2009
V:Casall / MV:Clearway
 
 
0122
Cascarillo R
W / Holst / B / 2012
V:Cassini I / MV:Betel xx
 
 
0123
Casco 13
W / Holst / Schi / 2008
V:Cassini II / MV:Caretino
 
 
0124
Cascolino
W / Holst / F / 2007
V:Calido I / MV:Lord
 
 
0125
Casido H
W / Holst / B / 2011
V:Castino / MV:Lavall I
 
 
0126
Casina 16
S / Holst / Schi / 2010
V:Casino / MV:Contender
 
 
0127
Casino 65
W / Holst / B / 2002
V:Candillo / MV:Landgraf I
 
 
0128
Casino 80
W / Holst / Schi / 2010
V:Casillas / MV:Claudio
 
 
0129
Casino Boy 4
W / Holst / BkaSc / 2004
V:Casino / MV:Cassini I
 
 
0130
Caspar 228
W / Holst / Db / 2006
V:Contender / MV:Sunset Boulevard xx
 
 
0131
Casper 442
W / OS / Db / 2014
V:Calandro (ex Cebulon Blanc) / MV:Convoi
 
 
0132
Caspian 15
W / Dt.Pf / Schi / 2014
V:Crumble / MV:Heraldik xx
 
 
0133
Cassandra 381
S / Holst / B / 2012
V:Canstakko / MV:Jayadeva de Mackinac AA
 
 
0134
Cassco
W / Holst / B / 2013
V:Casall / MV:Corrado I
 
 
0135
Cassianorin
S / Holst / Schi / 2011
V:Cassiano / MV:Lorentin I
 
 
0136
Cassy 92
S / Holst / B / 2010
V:Corrado I / MV:Lucky Lionell
 
 
0137
Castec
W / Holst / Db / 2012
V:Canturo / MV:Loutano
 
 
0138
Casting 6
W / Holst / B / 2014
V:Casalito / MV:Calido I
 
 
0139
Castle Creek
H / Holst / B / 2014
V:Casall / MV:Carthago
 
 
0140
Castor 111
W / Holst / B / 2005
V:Casado / MV:Linaro
 
 
0141
Catch 3
H / Holst / Schi / 2013
V:Colman / MV:Calido I
 
 
0142
Catero P
W / Holst / B / 2012
V:Catoo / MV:Lord Calando
 
 
0143
Cathie
S / OS / B / 2009
V:Quo Vados I / MV:Clover Hill
 
 
0144
Catmandoo
H / Holst / Schwb / 2012
V:Catoo / MV:Coriolan
 
 
0145
Catweezel
W / Holst / B / 2012
V:Catoo / MV:Linaro
 
 
0146
Catwiga M
S / Holst / Db / 2008
V:Clarimo / MV:Limbus
 
 
0147
Cayman 23
H / Holst / Schi / 2006
V:Cassini II / MV:Coronado
 
 
0148
Cazoo
W / Holst / Schi / 2013
V:Clinton I / MV:Cassini II
 
 
0149
Ceddi
W / Holst / Schi / 2013
V:Cosido / MV:Caretino
 
 
0651
Centa vh Kosterhof Z
S / Z.Rpf / B / 2008
 
 
0151
Cera 75
S / Holst / Hlb / 2009
V:Clarimo / MV:Cantus
 
 
0152
Cerra
S / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Contact Me
 
 
0153
Cervello
W / Hann / B / 2013
V:Cassillias / MV:Graf Top
 
 
0154
Ceylon 31
H / Holst / B / 2013
V:Cormint / MV:Corofino II
 
 
0155
Chaccodello
H / OS / Db / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Quattro B
 
 
0156
Chacoon 3
H / Holst / B / 2012
V:Casall / MV:Contender
 
 
0157
Chakira 62
S / Holst / Db / 2010
V:Canturo / MV:Acobat II
 
 
0158
Chakko 2
W / Holst / BkaSc / 2006
V:Clearway / MV:Loutano
 
 
0159
Chalano
W / Holst / B / 2004
V:Chalan / MV:Cambridge
 
 
0160
Champion Cigar
W / Hann / Schwb / 2008
V:Canturo / MV:Concetto
 
 
0161
Chardonnay 111
W / Holst / Schi / 2011
V:Cero I / MV:Contender
 
 
0162
Charigold
S / OS / F / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Landgold
 
 
0163
Charisma TH
S / Holst / Schi / 2010
V:Chepetto / MV:Colman
 
 
0164
Charleen SJ
S / Holst / Schi / 2012
V:Casquetto / MV:Lorentin I
 
 
0166
Charly-Brown 14
W / Holst / B / 2010
V:Cardenio / MV:Caletto I
 
 
0167
Chauffeur-Heinrich
W / Holst / B / 2005
V:Catoki / MV:Linaro
 
 
0168
Chempine
S / Holst / Schi / 2011
V:Chin Champ / MV:Cassaro
 
 
0169
Cheppetino
H / Holst / B / 2009
V:Chepetto / MV:Baldini I
 
 
0170
Chevron
H / Holst / Schwb / 2009
V:Casall / MV:Cassini I
 
 
0171
Chiara 310
S / Holst / B / 2010
V:Canto / MV:Cassini I
 
 
0658
Chicca-Blue
S / Old / F / 2008
V:Chacco-Blue / MV:Lord Kemm
 
 
0173
Chico 778
W / DSP / B / 2005
V:Cassini II / MV:Lauritz J
 
 
0174
Chill out 7
W / Holst / B / 2013
V:C-Indoctro / MV:Lorentin I
 
 
0649
Chimaira S
S / Hann / F / 2011
V:Chap / MV:Acorado I
 
 
0176
Chin Diamond
W / Bay / B / 2012
V:Chin Champ / MV:Quartier Latin
 
 
0653
China Blue P
S / F / 2010
 
 
0178
Chipmann
H / Holst / F / 2008
V:Cardino / MV:Cor de la Bryere
 
 
0179
Chippendale 25
H / Dt.Pf / FSchi / 2011
V:Cyper Space / MV:Chirac
 
 
0180
Chiron 25
W / Holst / Schi / 2009
V:Calido I / MV:Corrado I
 
 
0181
Chocolate 99
W / Holst / B / 2014
V:Casalito / MV:Calato
 
 
0182
Choko 3
W / Holst / Df / 2009
V:Carrico / MV:Exorbitant xx
 
 
0183
Chrispa P.M.S.
S / Old / B / 2009
V:Hasso PMS / MV:Concerto II
 
 
0184
Christmas Secretary
W / Westf / Db / 2010
V:Careless Secretary xx / MV:Gachino
 
 
0185
Christoph 9
W / Westf / Db / 2006
V:Collin L / MV:Weinberg
 
 
0186
Christy Spring
S / Hann / Db / 2013
V:Christ / MV:Heraldik xx
 
 
0187
Chungach Moocher
W / OS / Schi / 2009
V:Cayado / MV:Mythos
 
 
0188
Ciano 11
H / DSP / B / 2006
V:Chalan / MV:Liberty Son
 
 
0661
Ciano 17
W / Holst / B / 2010
V:Clarimo / MV:Feenspross xx
 
 
0189
Ciarada 2
S / Holst / B / 2010
V:Diarado / MV:Quite Capitol
 
 
0190
Cid 55
W / Holst / Schi / 2014
V:Cachas / MV:Quinar
 
 
0191
Cipriano 3
H / Dt.Pf / 2003
V:Capitol III / MV:I Love You
 
 
0192
Cit Fisto
W / Holst / B / 2009
V:Cristo / MV:Carolus I
 
 
0193
Clarence 37
W / Holst / Schi / 2009
V:Corrado II / MV:Chambertin
 
 
0194
Clarenta
S / Holst / B / 2008
V:Clarimo / MV:Cento
 
 
0195
Clarivelle W
S / Holst / Schi / 2011
V:Clarimo / MV:Cascavelle
 
 
0196
Classico 64
H / Holst / B / 2013
V:Christian / MV:Landgraf I
 
 
0197
Claus 68
H / Holst / F / 2014
V:Casalito / MV:Cosido
 
 
0198
Clea b
S / OS / Df / 2013
V:Cador / MV:Lordanos
 
 
0199
Cleopatra 266
S / Holst / Schi / 2010
V:Skyros / MV:Colman
 
 
0200
Clever Girl 13
S / Holst / B / 2013
V:Catoo / MV:Carano
 
 
0201
Cliff 78
W / Holst / Schi / 2012
V:Clarimo / MV:Lord
 
 
0202
Cliff 84
W / Dt.Pf / B / 2014
V:Coreggio / MV:Consens
 
 
0203
Climbim 4
S / Holst / B / 2012
V:Clarimo / MV:Casall
 
 
0204
Clind
H / Holst / B / 2007
V:Claudio / MV:Caretino
 
 
0205
Clintera
S / Hann / F / 2011
V:Clinton I / MV:Stakkato
 
 
0206
Clondyke N
W / Holst / B / 2008
V:Calazio I / MV:Acorado I
 
 
0207
Clooney 93
W / Holst / Schi / 2010
V:Clarimo / MV:Carpaccio
 
 
0208
Clueso 27
W / Holst / Schi / 2014
V:Clarcon / MV:Lavall I
 
 
0209
Coccina
S / Holst / Schi / 2014
V:Clarcon / MV:Canturo
 
 
0210
Cocky Locky 3
W / Grpf.o.R / B / 2003
 
 
0211
Coco Chanel 238
S / Holst / B / 2010
V:Cassini II / MV:Caretino
 
 
0212
Coke 3
W / Holst / Schi / 2010
V:Calido I / MV:Quite Capitol
 
 
0213
Coky 2
S / Westf / B / 2010
V:Chacco-Blue / MV:Polydor
 
 
0650
Colakli Boy
W / Holst / B / 2012
V:For Ever Jump / MV:Catoki
 
 
0215
Colette 118
S / Holst / B / 2013
V:Chin Champ / MV:Colman
 
 
0216
Collin 126
W / Hann / Hlb / 2010
V:Charilan / MV:Bold Indian xx
 
 
0217
Colombine 7
S / Holst / B / 2014
V:Cormint / MV:Lasino
 
 
0218
Colombo 77
W / Holst / Schi / 2010
V:Cachas / MV:Clearway
 
 
0219
Colonel Hogan
W / Holst / B / 2010
V:Corrado I / MV:Caretino
 
 
0220
Colorato Diventano
W / Holst / F / 2011
V:Calmando / MV:Ephebe For Ever
 
 
0221
Colourfly
W / Holst / B / 2014
V:Casall / MV:Calido I
 
 
0222
Come fly 3
H / Holst / Schwb / 2012
V:Corrado I / MV:Conteur
 
 
0223
Comina
S / Holst / Schi / 2006
V:Landos / MV:Cassini II
 
 
0224
Commando 3
W / Holst / B / 2013
V:Connor / MV:Amigo xx
 
 
0225
Companion B
W / Holst / Schi / 2014
V:Companiero / MV:Carinjo
 
 
0226
Concass
W / Holst / Schi / 2007
V:Con Air / MV:Cassini II
 
 
0227
Concept 9
W / Holst / Db / 2010
V:Connor / MV:Crosby
 
 
0229
Condero 11
H / Holst / Db / 2011
V:Connor / MV:Quintero
 
 
0230
Confetti 25
W / Old / B / 2004
V:Con Capitol / MV:Argentinus
 
 
0231
Confetti CR
S / Holst / Schwb / 2010
V:Carentan / MV:Coronado
 
 
0232
Congham Club
W / DSP / B / 2009
V:Cristallo / MV:Samba Hit I
 
 
0233
Conner 52
W / Holst / Schi / 2008
V:Clarimo / MV:Silvester
 
 
0234
Connery 17
H / Holst / B / 2003
V:Corrado II / MV:Calido I
 
 
0235
Conquest 19
H / Dt.Pf / B / 2010
V:Concord (n.gek.) / MV:Lonely Boy
 
 
0236
Conradi 9
H / Holst / B / 2008
V:Con Air / MV:Cassini II
 
 
0657
Conrino MB
W / Holst / B / 2007
V:Con Air / MV:Lorentin I
 
 
0238
Conroy 11
W / Holst / B / 2011
V:Connor / MV:Cassini II
 
 
0239
Constantin 113
W / Holst / Db / 2014
V:Calido I / MV:Cristo
 
 
0240
Constanze 55
S / Holst / Schi / 2009
V:Colman / MV:Cascavelle
 
 
0241
Conte 34
H / Holst / Schi / 2011
V:Connor / MV:Concerto II
 
 
0242
Conte Cassina
S / Holst / Schi / 2008
V:Cassini I / MV:Contender
 
 
0243
Contino 69
H / Dt.Pf / B / 2011
V:Concord (n.gek.) / MV:Lonely Boy
 
 
0244
Contria
S / Westf / B / 2010
V:Captain Fire / MV:Lord Z
 
 
0245
Convent 20
W / Holst / Schi / 2013
V:Colman / MV:Calido I
 
 
0246
Conzales 6
H / Dt.Pf / B / 2009
V:Concord (n.gek.) / MV:Lonely Boy
 
 
0248
Cookie 86
S / Holst / Db / 2013
V:Centurion / MV:Caretino
 
 
0249
Cool Charly Blue
W / Dt.Pf / B / 2011
V:Cyper Space / MV:Chirac
 
 
0250
Cooper 211
W / Holst / Db / 2013
V:Carinjo / MV:Carlos DZ
 
 
0251
Copland 3
W / Holst / B / 2007
V:Cassiano / MV:Contender
 
 
0664
Cora 642
S / OS / B / 2012
V:Conlander / MV:Wienerwald
 
 
0252
Coral 15
W / Holst / Db / 2011
V:Corrado I / MV:Nekton
 
 
0253
Corchambo S
W / Holst / B / 2009
V:Corrado II / MV:Chambertin
 
 
0254
Cordabelle N
S / Old / F / 2005
V:Cordalme Z / MV:Grandeur
 
 
0255
Cordino CM
W / Holst / B / 2012
V:Corrado I / MV:Caretino
 
 
0256
Cordo 8
W / Holst / B / 2010
V:Corrado I / MV:Con Air
 
 
0257
Cordon 5
H / Holst / Db / 2011
V:Cormint / MV:Barinello
 
 
0258
Corfu 6
W / Holst / B / 2006
V:Caretino / MV:Landmeister
 
 
0259
Coriana 50
S / OS / B / 2009
V:Capo Cassione / MV:Solar
 
 
0260
Cormento PP
W / Holst / Db / 2012
V:Cormint / MV:Acorado I
 
 
0261
Cormick 5
H / Holst / Db / 2013
V:Cormint / MV:Cancara
 
 
0262
Cormina 4
S / Holst / Schwb / 2007
V:Cormint / MV:Athlet Z
 
 
0263
Corodas -C
W / Holst / Db / 2013
V:Cormint / MV:Candillo
 
 
0647
Corrabin S
S / Holst / Schi / 2010
V:Corrado II / MV:Abdulkarim
 
 
0666
Corry Sue
S / Holst / Schi / 2010
V:Calido I / MV:Corrado I
 
 
0265
Corthina
S / Holst / Schi / 2010
V:For Fashion (Anklahoma VDL) / MV:Cassini I
 
 
0266
Corto
W / DSP / B / 2005
V:Consul / MV:Pardon
 
 
0267
Cosi Matti
W / Holst / B / 2014
V:Centurion / MV:Cantus
 
 
0268
Cosilexa W
S / Holst / Schi / 2011
V:Cosido / MV:Alexis Z
 
 
0269
Cosmic Girl 10
S / Holst / Schi / 2009
V:Cassiano / MV:Lasino
 
 
0270
Cosmo 100
W / Holst / BkaSc / 2013
V:Cosido / MV:Carpaccio
 
 
0271
Costello K
W / Holst / Schi / 2010
V:Cancara / MV:Alasca
 
 
0662
Costino
W / Holst / Schi / 2010
V:Cosido / MV:Caretino
 
 
0272
Countdown 46
H / Holst / B / 2004
V:Corrado II / MV:Latino
 
 
0273
Coupon S
W / Holst / B / 2011
V:Connor / MV:Coronado
 
 
0274
Courage G
W / Old / Db / 2011
V:Cadensky / MV:Levantos I
 
 
0275
Cover Girl 43
S / OS / F / 2010
V:Mylord Carthago / MV:Numero Uno
 
 
0276
Cowalsky
W / Holst / B / 2013
V:Centurion / MV:Quite Capitol
 
 
0277
Cox¦s Bazar
H / Holst / B / 2014
V:Carrico / MV:Briscar
 
 
0671
Cris Cab
W / Holst / Schi / 2010
V:Cayado / MV:Caletto I
 
 
0278
Crispy Cayenne
S / Holst / B / 2014
V:Crunch / MV:Lorentin I
 
 
0279
Crockett 18
W / Holst / B / 2013
V:Corrado I / MV:Paramount
 
 
0280
Cubit
W / Holst / Schi / 2012
V:Corrado I / MV:Loran
 
 
0281
Cupid King
W / Holst / B / 2010
V:Cardino / MV:Carolus I
 
 
0282
Cupino
W / Dt.Pf / Hlb / 2002
V:Consens / MV:Gardeoffizier
 
 
0283
Curacao WM
W / Holst / Db / 2012
V:Catoo / MV:Corrado II
 
 
0284
Curly Coco 2
W / Holst / B / 2010
V:Corland (DK: Corlando) / MV:Salient xx
 
 
0285
Curtis 74
W / Holst / F / 2009
V:Calazio I / MV:Cardino
 
 
0286
Curuba 7
S / Holst / Schwb / 2011
V:Connor / MV:Lord Calando
 
 
0287
Cute Champ
W / Holst / B / 2013
V:Chin Champ / MV:Mytens xx
 
 
0288
Cyber's Lucy
S / Dt.Pf / B / 2013
V:Cyper Space / MV:Guenzel
 
 
0289
Cyper Hannes
W / Dt.Pf / BSchi / 2008
V:Cyper Space / MV:Leandro
 
 
0290
Cyper's Claus
W / Dt.Pf / Db / 2007
V:Cyper Space / MV:Manso xx
 
 
0291
Cyrus L.
W / Holst / B / 2006
V:Cartani / MV:Calypso II
D - Pferdename / KNR
 
 
0659
D'accord 68
W / Holst / Schi / 2008
V:Diamant de Semilly / MV:Cassini II
 
 
0293
D'Accord 70
W / Hann / B / 2012
V:Diarado / MV:Aarking xx
 
 
0294
Da bin Ich C
W / Holst / Schwb / 2010
V:Diarado / MV:Esteban xx
 
 
0295
Dai Jin 3
W / KWPN / R / 2006
V:Skydancer / MV:Haarlem
 
 
0296
Dakota 378
S / Holst / B / 2009
V:Diarado / MV:Aljano
 
 
0297
Dakota 391
S / Holst / Schi / 2011
V:Cormint / MV:Cassiano
 
 
0298
Dakota 397
S / Holst / Schi / 2011
V:Cassaro / MV:Little Rock Gold
 
 
0299
Dakota 412
S / Holst / B / 2012
V:Cayado / MV:Cassini II
 
 
0300
Dakota 425
S / Holst / B / 2011
V:Larimar / MV:Quinar
 
 
0301
Dakota IV
S / Holst / B / 2011
V:Diarado / MV:Clearway
 
 
0302
Daliah 20
S / Holst / Db / 2011
V:Corrado I / MV:Lorentin I
 
 
0303
Darina 152
S / Holst / B / 2011
V:De Chirico / MV:Lorentin I
 
 
0304
Darina 154
S / Holst / B / 2011
V:Clarimo / MV:Carpaccio
 
 
0305
Dark Diamond 80
H / Holst / R / 2014
V:Diarado / MV:Contendro I
 
 
0306
Darling 306
S / OS / Df / 2011
V:Darco / MV:Carthago
 
 
0307
Dawina 60
S / Holst / Db / 2011
V:Quarz / MV:Cicero
 
 
0308
Daylight 299
S / Holst / Schi / 2011
V:Cassin / MV:Chagallo
 
 
0309
Daymian 4
H / Hann / B / 2013
V:Darco / MV:Clarimo
 
 
0310
Deardrie N
S / Holst / Schi / 2011
V:Larimar / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0311
Debbie G 3
S / Holst / B / 2014
V:Alant / MV:Aloube Z
 
 
0312
Debiut 8
W / Pol. / B / 2001
V:Loxley / MV:Szaser
 
 
0313
Deichgraf 93
W / Holst / F / 2003
V:Dolany / MV:Locato
 
 
0314
Del 'Arko d'Henvet
H / SF / B / 2013
V:Tsunami de Hus / MV:Quartz de Frely AA
 
 
0316
Desert Sun N
S / Holst / F / 2011
V:Quadros / MV:Colman
 
 
0317
Devina 56
S / Holst / Schi / 2011
V:Cosido / MV:Lucky Lionell
 
 
0318
Devita M
S / Holst / B / 2011
V:Cancara / MV:Leonid
 
 
0319
Diablue
S / OS / B / 2012
V:Diarado / MV:Chacco-Blue
 
 
0320
Diabolo's Lescadeur
W / Holst / B / 2011
V:De Chirico / MV:Alcatraz
 
 
0321
Diago 19
W / SWB / B / 2013
V:Diarado / MV:Orlando
 
 
0322
Dialo
H / Holst / B / 2009
V:Diarado / MV:Levisto
 
 
0323
Diamond Toffee
W / Holst / Db / 2011
V:Diarado / MV:Aljano
 
 
0324
Diara 28
S / Westf / B / 2013
V:Diarado / MV:Lord Caletto
 
 
0325
Diarada MS
S / Holst / R / 2014
V:Diarado / MV:Caretino
 
 
0326
Diarados R
W / Hann / B / 2009
V:Diarado / MV:Quidam de Revel
 
 
0327
Diaradus 3
H / Holst / B / 2013
V:Diarado / MV:Barnaul xx
 
 
0328
Dijana 14
S / Meckl. / F / 2013
V:Diarado's Boy / MV:Grenzfall
 
 
0329
Dimaro 8
W / Holst / Db / 2010
V:Diarado / MV:Quick Star
 
 
0330
Dios 8
H / Holst / B / 2014
V:Dinken / MV:Casall
 
 
0331
Diva 607
S / Holst / B / 2011
V:Colmander / MV:Alcatraz
 
 
0332
Divine 17
S / Hann / Schi / 2014
V:Diacontinus / MV:Valentino
 
 
0333
Djakarta 23
S / Holst / Schi / 2011
V:Cardino / MV:Acorado I
 
 
0334
Djeerti
W / Holst / B / 2014
V:Darco / MV:Contendro II
 
 
0335
Djerba N
S / Holst / Db / 2011
V:Cormint / MV:Mytens xx
 
 
0336
Dollana
S / Holst / B / 2011
V:Caretino / MV:Cassini I
 
 
0337
Dollar D'Ive
W / Holst / B / 2014
V:Dollar Dela Pierre (Tlaloc la / MV:Nekton
 
 
0338
Don del Rey
H / Hess / F / 1999
V:Dartagnan / MV:Wedding
 
 
0339
Donja 231
S / Holst / B / 2011
V:Clearway / MV:Landlord
 
 
0340
Donja Sofia
S / Holst / Db / 2011
V:Quintero / MV:Concerto II
 
 
0341
Donna Cara 20
S / Hann / Df / 2009
V:Danone II / MV:Don Frederico
 
 
0343
Doolys
S / Holst / B / 2011
V:Cannavaros / MV:Lantaan
 
 
0344
Doraya 7
S / Holst / B / 2011
V:Almoretto / MV:Quadrigo
 
 
0345
Doreena 11
S / Holst / B / 2011
V:Cachas / MV:Capitol I
 
 
0346
Dori 39
S / Holst / B / 2011
V:Cachas / MV:Parco xx
 
 
0347
Doro 36
S / Holst / Schi / 2011
V:Quadros / MV:Cassini II
 
 
0348
Dorofee N
S / Holst / B / 2011
V:Quadros / MV:Lancer II
 
 
0349
Dorotheental's Canela
S / Holst / B / 2013
V:Cormint / MV:Cassini I
 
 
0350
Dorotheental's Namibia
S / Holst / Schwb / 2013
V:Namelus R / MV:Alboretto
 
 
0351
Douglas Green
H / SchW / B / 2001
 
 
0352
Dubi Du
W / Hann / B / 2013
V:Duke of Hearts xx / MV:As di Villagana
 
 
0354
Dynah 3
S / KWPN / B / 2008
V:Dynamite vt Hazelarenhoekje / MV:Animo
 
 
0355
Dynamite 23
S / KWPN / Db / 2012
V:Douglas (Rousseau) / MV:Zavall VDL
 
 
0353
Düster
W / Holst / Schwb / 2009
V:Diarado / MV:Paramount
E - Pferdename / KNR
 
 
0356
Edelweiss 30
S / Holst / Schi / 2012
V:Cachas / MV:Cassini I
 
 
0357
Ela's Lady M
S / Holst / F / 2012
V:Lord Ludwigsburg / MV:Gaspari I
 
 
0358
Eliah
S / KWPN / F / 2009
V:Carambole / MV:Heros (Amor)
 
 
0359
Ella von Kielslück
S / Holst / Schwb / 2012
V:Nekton / MV:Alcatraz
 
 
0667
Elly Pirelly 2
S / Holst / B / 2012
V:Cormint / MV:Calvados II
 
 
0360
Else 42
S / Holst / B / 2012
V:Canturo / MV:Cassiano
 
 
0669
Elssa 3
S / Holst / B / 2012
V:Numero Uno / MV:Corrado I
 
 
0361
Elvis 284
W / Holst / B / 2010
V:Larimar / MV:Quintero
 
 
0362
Embassy 5
W / Hann / Db / 2002
V:Embassy I / MV:Wanderkoenig
 
 
0363
Emilia 44
S / Holst / B / 2012
V:Cormint / MV:Carinjo
 
 
0364
Emilie 27
S / Holst / B / 2012
V:Chin Champ / MV:Cracker Jack
 
 
0365
Enya 58
S / Holst / Schi / 2012
V:Chin Champ / MV:Quite Capitol
 
 
0366
Equilibria
S / Holst / BkaSc / 2012
V:Caspar / MV:Carlos DZ
 
 
0367
Eravel
S / Holst / B / 2012
V:Quidam de Revel / MV:Con Air
 
 
0368
Escada 290
S / Holst / B / 2012
V:Cachas / MV:Quinar
 
 
0369
Escada 294
S / Holst / B / 2012
V:Ramirado / MV:Carolus I
 
 
0370
Escada H 3
S / Holst / Db / 2012
V:Chin Champ / MV:Con Air
 
 
0371
Escara 14
S / Holst / Schi / 2012
V:Clarimo / MV:Carpaccio
 
 
0372
Estella 95
S / Holst / B / 2012
V:Larimar / MV:Con Air
 
 
0373
Estoril N
S / Holst / Schi / 2012
V:Corrado I / MV:Calido I
 
 
0374
Euphorio 3
W / KWPN / B / 2009
V:Diarado / MV:Numero Uno
 
 
0375
Evita 443
S / Holst / Schi / 2012
V:Quadros / MV:Calando I
 
 
0654
Ewita 5
S / Holst / B / 2012
V:Catoo / MV:Contender
 
 
0377
Extravagant MJ
S / Holst / Schi / 2012
V:Cachas / MV:Libertino I
 
 
0378
Eyes are Sexy M
S / Holst / F / 2012
V:Spartacus / MV:Calido I
F - Pferdename / KNR
 
 
0379
Fair Lady 391
S / Holst / Db / 2013
V:Cormint / MV:Acobat II
 
 
0380
Fair Play 191
S / Holst / B / 2013
V:Casalito / MV:Cash and Carry
 
 
0381
Falina 36
S / Holst / B / 2013
V:Cormint / MV:Caretino
 
 
0382
Fancy Fay
S / Old / R / 2013
V:Furejev / MV:Licotus
 
 
0383
Fara Diva 10
S / Holst / Schi / 2013
V:Cascor / MV:Aljano
 
 
0384
Fast Freddy
W / Old / Db / 2012
V:Favorit Ask (BEL ex: Favortit / MV:Lancer III
 
 
0385
Fayola M
S / Holst / Db / 2012
V:Fidelio du Donjon / MV:Cassini I
 
 
0386
Feline 132
S / Holst / B / 2013
V:Nekton / MV:Cristo
 
 
0387
Feline N
S / Holst / B / 2013
V:Colman / MV:Acorado I
 
 
0388
Fembria 3
S / Holst / Db / 2013
V:Alant / MV:Lord Calando
 
 
0389
Fiene Flora
S / Holst / Schi / 2013
V:Centurion / MV:Limbus
 
 
0390
Fiesta van de Mullegracht
S / Holst / Schi / 2013
V:Diamant de Semilly / MV:Carthago
 
 
0391
Fighting Capitol
W / Holst / SCHI / 2006
V:Fighting Alpha / MV:Capitol I
 
 
0392
Filomena 25
S / Holst / Db / 2013
V:Centurion / MV:Nekton
 
 
0393
Fim Quo vadis
H / Bay / F / 2003
V:Quidam's Rubin / MV:Aldato
 
 
0394
Fine Hermine N
S / Holst / Schi / 2013
V:Hermes de Lux / MV:Loran
 
 
0395
Fine Selection 3
S / Holst / Db / 2013
V:Camarque / MV:Quick Star
 
 
0396
Finess 188
S / Dt.Pf / B / 2013
V:N.N. / MV:Lonely Boy
 
 
0397
Fiona L
S / Old / B / 2008
V:Chico's Boy / MV:Landsieger I
 
 
0398
Fiorella N
S / Holst / Schi / 2013
V:Quarz / MV:Calido I
 
 
0399
Fireball 25
W / Hann / F / 2002
V:Fighting Alpha / MV:Lacros
 
 
0400
Firedream 3
S / Holst / Schi / 2013
V:Almoretto / MV:Cassiano
 
 
0401
First Kiss 15
S / Hann / Db / 2012
V:First Flush / MV:Tivano
 
 
0402
Flaneur's Edition
W / Meckl. / F / 2010
V:First Edition / MV:Lancado
 
 
0403
Fleure R
S / Holst / B / 2013
V:Casquetto / MV:Lorentin I
 
 
0404
Florenz 81
S / Holst / Db / 2013
V:Catoo / MV:Nekton
 
 
0405
Florina 163
S / Holst / Schi / 2013
V:Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV:Newton
 
 
0406
Fly Away 33
S / Rhld / B / 2007
V:First Final / MV:Phantom
 
 
0407
For Satisfaction
W / Holst / Schi / 2010
V:For Fashion (Anklahoma VDL) / MV:Quite Capitol
 
 
0408
Freaky Paula
S / Holst / Schi / 2013
V:Clarimo / MV:Lord
 
 
0409
Fresh Quidam
S / Holst / Db / 2013
V:Quidam de Revel / MV:Ibisco xx
 
 
0410
Frizzantina N
S / Holst / B / 2013
V:Canoso / MV:Contender
G - Pferdename / KNR
 
 
0411
Galaktica E
S / Holst / Db / 2014
V:Uriko (Clooney NLD) / MV:Cancara
 
 
0412
Garcondi
S / KWPN / Schi / 2011
V:Con Dios / MV:Madison
 
 
0413
Garissa 7
S / Holst / Db / 2014
V:Uriko (Clooney NLD) / MV:Corland (DK: Corlando)
 
 
0414
Gateau de la Creme Z
H / Z.Rpf / Db / 2010
V:Gracieux / MV:Caretano Z
 
 
0415
George 141
H / Hann / BkaSc / 2012
V:Grey Top / MV:Wessex
 
 
0416
Gershwin 104
W / Hann / Schi / 2012
V:Grey Top / MV:Werther
 
 
0417
Get Sexy M
S / Holst / B / 2014
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Timolino xx
 
 
0418
Giacomo 190
W / Hann / 2004
V:Grand Cru / MV:Argentan I
 
 
0419
Gina 1840
S / Holst / BkaSc / 2014
V:Clarcon / MV:Cash and Carry
 
 
0420
Gina du Soleil
S / SWB / B / 2012
 
 
0421
Ginger 899
S / Holst / Schi / 2014
V:Almoretto / MV:Cassiano
 
 
0422
Ginger 910
S / Holst / B / 2014
V:Quarz / MV:Carano
 
 
0423
Giophea N
S / Holst / B / 2014
V:Stanfour / MV:Contender
 
 
0424
Godi 23
S / Holst / B / 2014
V:Quarz / MV:Cantus
 
 
0425
Golden Gadget
W / DR / B / 2011
V:Golden Gate N / MV:Mandela N
 
 
0426
Goldfinger 44
W / BWP / B / 2006
V:Contact van de Heffinck / MV:Heartbreaker
 
 
0427
Grace 473
S / Holst / B / 2014
V:Casalito / MV:Cancara
 
 
0428
Granada 323
S / Holst / F / 2014
V:Uriko (Clooney NLD) / MV:Con Air
 
 
0429
Granulin 2
W / Trak. / F / 2005
V:Grafenstolz / MV:Pageno xx
 
 
0430
Grazie Mille
H / KWPN / B / 2011
V:Plot Blue / MV:Heartbreaker
 
 
0431
Greece 5
S / Holst / Schi / 2014
V:Mylord Carthago / MV:Quinar
 
 
0668
Grischi
W / Pony o.R / R / 2007
 
 
0656
Gucci M 3
S / Holst / B / 2014
V:Lyjanero / MV:Colman
H - Pferdename / KNR
 
 
0433
Habbo
W / Holst / B / 2012
V:Colman / MV:Landgraf I
 
 
0434
Hagrano P.M.S
W / OS / F / 2009
V:Hasso PMS / MV:Granulit
 
 
0435
Hariko P.M.S.
W / Old / 2009
V:Hasso PMS / MV:Beach Boy
 
 
0436
Hayo 4
W / KWPN / B / 2012
V:Breitling (MEX) / MV:Niveau
 
 
0437
Her Champoluc
W / SWB / Schi / 2008
V:Camaro M / MV:Cortez I
 
 
0438
Hilton 48
W / Holst / B / 2008
V:Hermes D'Authieux AA / MV:Cassini I
 
 
0439
Holsteins Jamilia
S / DR / Schi / 2012
V:Comme Ci Comme Ca / MV:Holsteins William
 
 
0440
Horseware Nobleman
W / Holst / B / 2009
V:Nekton / MV:Candillo
 
 
0441
Horseware's Barny
W / Holst / B / 2002
V:Barnaul xx / MV:Cornetto
I - Pferdename / KNR
 
 
0442
Igazi
H / Ung. / Df / 2012
V:Kalimeris D'Ariel / MV:Kemal-21
J - Pferdename / KNR
 
 
0443
Janosch 672
W / Holst / Db / 2008
V:Chepetto / MV:Crosby
 
 
0444
Jarenta
S / NLpoNPA / B / 2014
V:Colander / MV:Sandro
 
 
0445
Java Sun
S / Pony o.R / B / 2005
 
 
0446
Jornada
S / Old / B / 2013
V:Stakkato Gold / MV:Junior Mariner
 
 
0447
Jungle drum L
S / Holst / Schi / 2009
V:Calido I / MV:Chagallo
K - Pferdename / KNR
 
 
0448
Kannandor TH
H / OS / Df / 2014
V:Kannan / MV:Landor S
 
 
0449
Kiss me Miss Elly
S / Holst / Schi / 2012
V:Corrado I / MV:Leonce
 
 
0450
Ko vd Padenborre by Cortaflex
H / BWP / F / 2010
V:Diego van de Padenborre / MV:Sire Major de la Cour
L - Pferdename / KNR
 
 
0663
La Le Lu 15
S / DR / R / 2012
V:Windsor N / MV:Fronarth Trysor
 
 
0451
La Paccella CS
S / Hann / B / 2013
V:Levisonn / MV:Pius Paccelli
 
 
0452
Lacasse
W / Holst / Schi / 2008
V:Lancer II / MV:Corrado I
 
 
0453
Lacrimo T
W / Holst / B / 2010
V:Larimar / MV:Colman
 
 
0454
Lady Cachas
S / Holst / Db / 2012
V:Cachas / MV:Claudio
 
 
0455
Lady Montender
S / Holst / B / 2012
V:Montender / MV:Lord
 
 
0456
Lamiro 65
W / Holst / B / 2009
V:Loran / MV:Cassini I
 
 
0457
Larifari 33
W / Holst / B / 2011
V:Larimar / MV:Contendro I
 
 
0458
Larimaro 2
H / Holst / B / 2011
V:Larimar / MV:Casall
 
 
0460
Last Checkpoint
H / Hann / Schwb / 2009
V:Chacco-Blue / MV:Grannus
 
 
0461
Lauries 9
W / Hann / Hlb / 2008
V:Lauries Crusador xx / MV:Weltmeyer
 
 
0462
Le Chiffre CR
W / Holst / Schi / 2012
V:Larimar / MV:Clearway
 
 
0463
Le Jeun
H / Westf / B / 2014
V:Lyjanero / MV:Carolino
 
 
0464
Le Reveur
W / Holst / Db / 2011
V:Larimar / MV:Athlet Z
 
 
0465
Legolas 111
W / Holst / Db / 2004
V:Lorentin I / MV:Calypso I
 
 
0466
Lenair
H / Holst / B / 2013
V:Lenett / MV:Con Air
 
 
0467
Lenett
H / Holst / B / 2007
V:Loran / MV:Lord Calando
 
 
0468
Lennox K 3
W / Holst / B / 2011
V:Larimar / MV:Calvados II
 
 
0469
Lenny 86
W / Holst / B / 2013
V:Chin Champ / MV:Leonce
 
 
0470
Leon 262
W / Holst / Db / 1997
V:Libertino I / MV:Cornetto
 
 
0471
Leona 75
S / Holst / B / 2007
V:Lavall I / MV:Literat
 
 
0472
Leonard 53
W / Holst / B / 2012
V:Lasino / MV:Carthago
 
 
0473
Leverage
H / Holst / B / 2008
V:Limbus / MV:Contender
 
 
0474
Levi M
W / Old / B / 2010
V:Lordanos / MV:Luxano
 
 
0475
Levinio 14
H / OS / Db / 2013
V:Levisonn / MV:Le Vainqueur
 
 
0476
Lieselotte 28
S / Holst / Db / 2006
V:Lasino / MV:Acobat II
 
 
0477
Lightness 12
H / Holst / B / 2004
V:Lucky Light / MV:Ladinos
 
 
0478
Lillebror 39
W / Holst / B / 2007
V:Ladas / MV:Graf Grannus
 
 
0479
Lillebror M
W / Holst / Db / 2008
V:Larimar / MV:Cassini I
 
 
0672
Lillestaruphojs Casstopeia
S / BRAUN / 2010
V:Cici Senjor ASK
 
 
0481
Limbo 162
W / Holst / Db / 2008
V:Loran / MV:Leuthen I
 
 
0482
Lindehojs Callio
W / DWB / B / 2005
V:Carson Ask / MV:Solos Landtinus
 
 
0483
Linton 5
H / Holst / B / 2014
V:Limbus / MV:Nekton
 
 
0484
Lion Cor
W / Holst / B / 2010
V:Larimar / MV:Coronado
 
 
0485
Little Charlie
H / SWB / B / 2009
V:Chairman La Silla / MV:Cortus
 
 
0486
Look at Hennessy
S / Dt.Pf / B / 2006
V:C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV:Baron
 
 
0487
Loona 49
S / Brdbg / B / 2002
V:Landrebell / MV:Argentinus
 
 
0488
Looping Louie 5
W / Holst / Db / 2010
V:Larimar / MV:Carry
 
 
0489
Lord Favorit
W / Holst / B / 2013
V:Favoritas xx / MV:Lord
 
 
0490
Lord Jõgerkrug M
H / Holst / Db / 2012
V:Lord Ludwigsburg / MV:Cassini II
 
 
0491
Loredana 13
S / Holst / Schi / 2000
V:Lorentin I / MV:Calato
 
 
0492
Loucius 2
H / Holst / Schi / 2008
V:Lou Bega / MV:Pasco
 
 
0493
Lucatoni 23
W / Holst / B / 2007
V:Lord Z / MV:Caretino
 
 
0494
Lucilectric K
S / Holst / B / 2010
V:Lordanos / MV:Lombard
 
 
0648
Lucky Number Slevin 3
W / OS / Df / 2009
V:Levistano / MV:Firebird
 
 
0496
Lucy 688
S / Holst / B / 2008
V:Lordanos / MV:Carvallo BB
 
 
0497
Ludwig 270
W / Holst / B / 2010
V:Larimar / MV:Rocadero
 
 
0498
Lunatic 37
W / Holst / Db / 2010
V:Larimar / MV:Lucky Lionell
 
 
0499
Lundens Gaston
H / PoDk / Palom / 2013
V:Aastrupgaards Golden Flying / MV:Lincoln
 
 
0500
Lustig 49
W / Holst / B / 2005
V:Lavall I / MV:Logan
 
 
0501
Lypso Deluxe
W / Holst / Schi / 2013
V:Cosido / MV:Cristo
 
 
0502
Lyritz
W / OS / B / 2012
V:Lyjanero / MV:Carlucci
M - Pferdename / KNR
 
 
0503
Mannerheim
W / Trak. / B / 2012
V:Shavalou / MV:Pret a Porter
 
 
0504
March Boy
W / Holst / B / 2012
V:Mighty Magic / MV:Acolord
 
 
0505
Mary Lou N
S / DR / Is / 2013
V:Gino Brown N / MV:Antares N
 
 
0507
Million Dollar 2
H / BWP / B / 2012
V:Plot Blue / MV:Vigo D'Arsouilles
 
 
0509
Miss Pepper 8
S / Old / Df / 2009
V:Sergeant Pepper I / MV:Fleurop
 
 
0510
Moulin Rouge 17
S / Holst / B / 2010
V:Cancara / MV:Cristo
 
 
0511
Mr. Punzelman
W / Old / Db / 2014
V:Mighty Magic / MV:Donaumonarch
 
 
0512
Murphy's Law 6
W / OS / Db / 2013
V:Messenger / MV:Candillo
 
 
0513
My Big Hope
W / OS / F / 2014
V:Mylord Carthago / MV:Numero Uno
 
 
0514
Mylo 7
W / NF / B / 2006
V:Poppings Marribo / MV:Merlin
 
 
0515
Mylord Daisy
S / Holst / Schi / 2013
V:Mylord Carthago / MV:Diarado
N - Pferdename / KNR
 
 
0516
Napoleon 351
W / Holst / Db / 2002
V:Newton / MV:Lordship
 
 
0517
Nathan der Weise - C
W / Holst / B / 2011
V:Nekton / MV:Candillo
 
 
0518
Navares
W / Holst / B / 2006
V:Newton / MV:Sir Dancer xx
 
 
0519
Nemo 427
W / Holst / Schwb / 2012
V:Nekton / MV:Charisma
 
 
0520
Nerrado
H / Holst / B / 2007
V:Nekton / MV:Acorado I
 
 
0521
Nevalino
W / Holst / Db / 2013
V:Nekton / MV:Casall
 
 
0522
Newston 3
H / Holst / Schi / 2014
V:New Quidam / MV:Cristo
 
 
0523
Nikita 498
S / Ita.W / Db / 2012
V:Canturo / MV:Ahorn Z
 
 
0524
Noland
H / Holst / B / 2004
V:Nekton / MV:Carpaccio
 
 
0525
Non Stop You
W / Holst / B / 2013
V:Nonstop / MV:Caretino
 
 
0526
Noumina
S / OS / B / 2014
V:Nouma d'Auzay / MV:Casall
 
 
0527
Nutella 17
W / DR / B / 2010
V:Nuts / MV:Nightfire
O - Pferdename / KNR
 
 
0528
Ofarinna
S / Holst / Df / 2011
V:Cassilano / MV:Contendro I
 
 
0529
Oliva 16
S / Old / B / 2013
V:Lyjanero / MV:Chagallo
 
 
0530
Omichel
H / Dt.Pf / B / 2012
V:Only / MV:Guenzel
 
 
0531
Oncaldo W
W / Dt.Pf / Schi / 2010
V:Only / MV:Calido I
 
 
0532
Oncara
S / Dt.Pf / B / 2009
V:Only / MV:Caretino
P - Pferdename / KNR
 
 
0533
Pagena 64
S / Holst / B / 2000
V:Coriano / MV:Lagos
 
 
0534
Paula's Diamant
H / Holst / Schi / 2011
V:Diarado / MV:Corrado I
 
 
0535
Paula's Dream
W / Holst / Schi / 2012
V:Diarado / MV:Corrado I
 
 
0536
Peperonie
S / Old / B / 2010
V:Sergeant Pepper I / MV:Fleurop
 
 
0537
Petit Dechantee
S / DR / F / 2011
V:FS Chambertin / MV:Monte Christo
 
 
0538
Petit Isanny Dee
S / DR / B / 2005
V:Hattrick / MV:Dancer
 
 
0539
Pico HCC
H / Holst / B / 2013
V:Clarimo / MV:Quintero
 
 
0540
PM Curtis
W / Holst / F / 2011
V:Clarimo / MV:Cardino
 
 
0541
Proud Fantastico
H / Dt.Pf / Db / 2013
V:Cormint / MV:Friederic.Rex
 
 
0542
Prunus D'Altenbach
H / SF / Df / 2003
V:Rosire / MV:Galoubet A
 
 
0543
Pyrmont's Picasso
H / DR / B / 2006
V:Pink Floyd / MV:Merlin
Q - Pferdename / KNR
 
 
0544
Quadro 23
H / Holst / B / 2011
V:Quadros / MV:Caretino
 
 
0545
Quando 61
H / Holst / Schi / 2012
V:Quadros / MV:Caretino
 
 
0546
Quanto Fino
W / Old / Schwb / 2001
V:Quinctius / MV:Top of Class
 
 
0547
Quantor 5
H / Holst / B / 2012
V:Quadros / MV:Cor de la Bryere
 
 
0548
Quantos de La Costa
W / Holst / B / 2009
V:Quirado / MV:Lorentin I
 
 
0549
Quaprice TH
H / OS / Db / 2014
V:Quaprice / MV:C-Indoctro
 
 
0550
Quax 79
H / Holst / B / 2010
V:Quirado / MV:Cor de la Bryere
 
 
0551
Qubrick N
W / Holst / B / 2010
V:Quirado / MV:Mytens xx
 
 
0670
Quent 5
W / Holst / Db / 2005
V:Quick Nick I / MV:Cantus
 
 
0552
Quick Diamond 4
S / Z.Rpf / B / 2012
V:Quick Orion d'Elle / MV:Douglas (Rousseau)
 
 
0553
Quidditch 13
W / Holst / Schi / 2002
V:Quantum / MV:Corrado II
 
 
0554
Quido 16
W / Holst / B / 2012
V:Quidado / MV:Coriano
 
 
0555
Quin 9
W / Holst / B / 2009
V:Quintero / MV:Cassini II
 
 
0556
Quincy 233
H / Holst / Schi / 2012
V:Quadros / MV:Carolus I
 
 
0557
Quintano 49
W / Holst / Schwb / 2011
V:Quintero / MV:unbekannt
 
 
0558
Quintino GP
W / Holst / Db / 2003
V:Quidam de Revel / MV:Tin Rocco
 
 
0559
Quinto 71
W / Holst / Schwb / 2009
V:Quintero / MV:Lorentin I
 
 
0560
Quinto 95
W / Holst / B / 2012
V:Quintero / MV:Cassini II
 
 
0561
Quintocash
H / Holst / B / 2012
V:Quintero / MV:Cash and Carry
 
 
0562
Quintus M
H / Holst / B / 2012
V:Quidado / MV:Coriano
 
 
0563
Quintus S 2
W / Holst / BkaSc / 2006
V:Quintero / MV:Coronado
 
 
0564
Quitello
W / Holst / Db / 2012
V:Quidam de Revel / MV:Calato
 
 
0565
Quithago HV
W / Holst / B / 2008
V:Quidam de Revel / MV:Carthago
R - Pferdename / KNR
 
 
0566
Rainbow Lilly
S / NRPS / Schi / 2007
V:Romantico II / MV:Jasper
 
 
0567
Raspberry Kiss
S / DSP / F / 2011
V:Cassandro II / MV:Linaro
 
 
0568
Rio 276
W / Holst / B / 2013
V:Riscal / MV:Canto
 
 
0569
Robinson 163
W / Holst / FkaSc / 2014
V:Casall / MV:Cassiano
 
 
0570
Rosalie 164
S / Hann / Df / 2006
V:Royal Blend / MV:Sandro
 
 
0571
Rousseaus Mademoiselle
S / Westf / B / 2013
V:Rousseau / MV:Krack C
 
 
0572
Rudolf 24
W / Dt.Pf / Db / 2001
V:Landwind I J / MV:Sir Shostakovich xx
S - Pferdename / KNR
 
 
0573
Salvador 135
W / DR / Schi / 2007
V:Sambesi / MV:Nangrando
 
 
0574
Sannie 3
S / OS / Db / 2010
V:Sandro Boy / MV:Cento
 
 
0575
Scarab
S / Bay / Db / 2011
V:Chico's Boy / MV:Seigneur d'Alleray xx
 
 
0576
Schierker Feuerstein
W / DSP / Db / 2003
V:Samba Hit I / MV:Labrador
 
 
0577
Scorekeeper
W / Hann / F / 2014
V:Sarotti Mocca-Sahne / MV:Embassy I
 
 
0578
Semmering 2
W / Westf / B / 2010
V:Sergio Rossi / MV:Lapis Lazuli
 
 
0579
Sharon 164
S / Holst / Schwb / 2006
V:Capone II / MV:Alcatraz
 
 
0580
Signeur's Caracho
W / Bay / B / 2012
V:Chico's Boy / MV:Seigneur d'Alleray xx
 
 
0581
Sindbad 117
W / Old / R / 2007
V:Showdown / MV:Westminster
 
 
0582
Sir Boggles
W / DSP / B / 2008
V:Samba Hit I / MV:Friedensfuerst
 
 
0583
Sir Gomez
W / Holst / Hlb / 2012
V:Stanfour / MV:Landos
 
 
0584
Skelton H.
W / Hann / B / 2005
V:Stakkato / MV:Raphael
 
 
0585
Slibowitz M
W / Hann / Df / 2004
V:Spartan / MV:Seratino xx
 
 
0586
So Special 4
S / Hann / B / 2006
V:St Almund HB II / MV:Jasper
 
 
0587
Soniador 2
S / Hann / F / 2010
V:Stakko / MV:Argentinus
 
 
0589
SP World of Vision
H / Dt.Pf / F / 2006
V:Weltmeyer / MV:Banquero
 
 
0590
Sportacus
H / OS / Db / 2012
V:Spartacus / MV:Cheenook
 
 
0591
St. Simon
H / ZW / B / 2013
V:Sholokhov xx / MV:Latus II
 
 
0592
St.Annens Flying Fox
W / DR / F / 2013
V:Flash Dancer xx / MV:Grisu N
 
 
0593
Steps 3
S / Holst / B / 2013
V:Stanfour / MV:Lansing
 
 
0594
Stradiwari
W / Westf / B / 2011
V:Straviaty / MV:Grannus
 
 
0600
Sunrise R
S / DR / Schi / 2010
V:Bandit / MV:Bolster Spark
 
 
0601
Sunrise Star
S / Holst / B / 2002
V:Candillo / MV:Calvados II
 
 
0602
Sunsalve
W / Holst / F / 2006
V:Singulord Joter / MV:Concerto II
 
 
0603
Supreme 17
S / Trak. / R / 2013
V:Hirtentanz / MV:Grafenstolz
 
 
0604
Svorre
W / Hann / B / 2010
V:Stakkato / MV:La Zarras
 
 
0605
Sweet Sunrise
S / Hann / R / 2013
V:Stolzenberg / MV:Balou du Rouet
 
 
0595
Südwind's Happy Jack
H / Holst / Db / 2012
V:Numero Uno / MV:Casall
 
 
0596
Südwind's I'm Udo
H / NRPS / F / 2013
V:Untouched / MV:Burggraaf
 
 
0597
Südwind's Johnny Jumper
H / OS / F / 2012
V:Con-Tico / MV:Canturo
 
 
0598
Südwind's Sloppy Joe
H / Hann / B / 2013
V:Cyrano de Bergerac / MV:Equest Carnute
 
 
0599
Südwinds Curasao the Fox
H / Holst / F / 2014
V:Casalito / MV:Constant
 
 
0588
S÷÷te Deern
S / Holst / B / 2011
V:Cassini I / MV:Contender
T - Pferdename / KNR
 
 
0606
Tabea 22
S / Holst / Db / 2003
V:Carreno / MV:Caletto II
 
 
0607
Tequila Sunrise 71
S / Grpf.o.R / B / 2011
 
 
0608
Thyara L
S / Holst / Schi / 2003
V:Carry / MV:Calvados II
 
 
0609
Thyfun
W / Holst / B / 2012
V:Chin Champ / MV:Leonce
 
 
0610
Tiffy P
S / Holst / B / 2009
V:De Chirico / MV:Ahorn Z
 
 
0611
Tiny 16
S / Holst / B / 2003
V:Clearway / MV:Comics
 
 
0612
Toronto Raptor
W / Holst / B / 2012
V:Totilas / MV:Corofino I
 
 
0613
Tosminde's Louis
W / DWB / B / 2006
V:Louvre S (DNK) / MV:Castro
 
 
0614
Tricky too much
S / OS / B / 2012
V:Quiwi Dream / MV:Lucky Champ
U - Pferdename / KNR
 
 
0615
Ufehlia
S / Holst / B / 2004
V:Caretino / MV:Casino Boy xx
 
 
0616
United Dream 3
S / Holst / B / 2004
V:Castellini / MV:Caretino
 
 
0617
Unlimited 31
H / Holst / B / 2014
V:Uriko (Clooney NLD) / MV:Casall
 
 
0618
Uno 46
S / Holst / B / 2004
V:Chello I / MV:Carpaccio
 
 
0619
Unox 6
H / Holst / B / 2014
V:Uriko (Clooney NLD) / MV:Caretino
 
 
0620
Ursula 22
S / Hann / Db / 2011
V:Ustinov / MV:For Pleasure
V - Pferdename / KNR
 
 
0665
Van Helsing 20
W / Hann / B / 2012
V:Vulkano / MV:Heraldik xx
 
 
0621
Venetzia
S / Holst / B / 2005
V:Levisto / MV:Capitol I
 
 
0622
Verano 23
H / Holst / B / 2013
V:Vivant van de Heffinck / MV:Cassin
 
 
0623
Vergil N
W / OS / Db / 2011
V:Verdi (Q-Verdi) / MV:Chicago Z
 
 
0624
Vincy
H / DR / F / 2013
V:Discovery AA / MV:Tequilla
 
 
0625
Viva Picoline
S / Grpf.o.R / B / 2005
 
 
0652
Volstrups Cita
S / DWB / B / 2012
W - Pferdename / KNR
 
 
0627
Wake up Waikiki
S / Holst / B / 2009
V:Larimar / MV:Concerto II
 
 
0628
Wanderfalk 26
H / ZW / B / 2013
V:Waldes / MV:No Limit
 
 
0629
Waterloo 247
S / Holst / B / 2006
V:Canto / MV:Caretino
 
 
0630
Weega
S / Holst / Db / 2012
V:Chico's Boy / MV:Landos
 
 
0631
Wencke 64
S / Holst / B / 2006
V:Acodetto I / MV:Alasca
 
 
0632
Werra N
S / Holst / Schi / 2006
V:Corland (DK: Corlando) / MV:Capitol I
 
 
0633
Why not Wanda
S / Holst / Db / 2006
V:Corofino II / MV:Lavall II
 
 
0634
Wienna II
S / Holst / Schi / 2006
V:Cartani / MV:Alcatraz
 
 
0635
Wilbur Larch
W / Hann / B / 2013
V:Water Dance xx / MV:Augustinus xx
 
 
0636
Winni Puh 20
S / Holst / B / 2006
V:Lordanos / MV:Ahorn Z
 
 
0637
Wyomi 26
S / Holst / B / 2006
V:Landos / MV:Fernando
Z - Pferdename / KNR
 
 
0638
Zaphira 10
S / Holst / Db / 2007
V:Cormint / MV:Candillo
 
 
0639
Zara L
S / Holst / B / 2007
V:Cartani / MV:Calypso II
 
 
0640
Zatascha N
S / Holst / B / 2007
V:Numero Uno / MV:Capitol I
 
 
0641
Zero 24
H / Holst / Schi / 2014
V:Zandor / MV:Carthago
 
 
0642
Zhelinot
H / Hann / B / 2014
V:Zinedine / MV:Cassini II
 
 
0643
Zigeuner 70
W / KWPN / B / 2004
V:Timoteo la Silla / MV:Naturel
 
 
0644
Ziska 21
S / Holst / Db / 2007
V:Cormint / MV:Rando
 
 
0645
Zypria M
S / Holst / B / 2007
V:Con Air / MV:Coriano
 
 
0646
ZZ Top Zirkonia
S / Holst / B / 2007
V:Landos / MV:Concerto II